fbpx
logo
zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe
Incoterms to międzynarodowy zbiór
reguł określających warunki kupna
i sprzedaży towarów , powszechnie
stosowany na całym świecie.
Incoterms to międzynarodowy zbiór reguł określających warunki kupna i sprzedaży towarów , powszechnie stosowany na całym świecie.
arrow-right
Incoterms
W RRAS FORWARDING dobrze znamy Incoterms i wiemy, jak je stosować, aby zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania w zakresie międzynarodowych przewozów. Nasi eksperci zawsze doradzą, który z Incoterms będzie najlepszy dla Twojego biznesu i pomogą w jego stosowaniu. Dzięki temu unikniesz problemów związanych z formalnościami celnymi i ubezpieczeniami, a przede wszystkim zminimalizujesz ryzyko błędów i kosztów. Stosowanie Incoterms jest niezbędne w handlu międzynarodowym, a my jako profesjonaliści w dziedzinie spedycji i logistyki, jesteśmy gotowi pomóc Ci w każdym etapie transakcji, zapewniając Ci pełną ochronę i bezpieczeństwo. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego biznesu.
Incoterm1
EXW (EX Works – Z zakładu)
Reguła ta oznacza minimum obowiązków po stronie sprzedającego i maksimum po stronie kupującego. Kupujący pokrywa praktycznie wszystkie koszty oraz organizuje transport. Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie magazynu sprzedającego.
Incoterm2
Sprzedający
 • postawienie towaru w uzgodnionym miejscu i czasie do dyspozycji kupującego,
 • sporządzenie i wysłanie faktury handlowej,
 • zawiadomienie kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji,
 • kontrola jakościowa, mierzenie, ważenie, liczenie,
 • opakowanie towaru i jego znakowanie.
Incoterm3
Kupujący
 • przyjęcie towaru, kiedy zostanie on dostarczony przez sprzedającego (w określonym miejscu oraz dniu),
 • ryzyko utraty lub zniszczenia towaru oraz dodatkowe koszty występujące po dostarczeniu towaru przez sprzedającego
 • zakup towaru,
 • załatwienie licencji i formalności celnych w kraju eksportu, importu oraz tranzytu,
 • dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • koszty za cła, podatki i inne opłaty.
Incoterm4
FCA (Free Carrier – Dostarczone do przewoźnika)
Sprzedający dostarcza gotowe towary pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu, ponosi on również koszt dostarczenia towarów we wskazane miejsce. Towary są po odprawie celnej. Ryzyko przekazane jest w momencie przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi.
Incoterm2
Sprzedający
 • koszty dostarczenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego
 • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej,
 • koszty uzyskania licencji eksportowej, upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem,
 • koszty zawiadomienia kupującego, że towary zostały dostarczone przewoźnikowi lub nieprzyjęte przez niego w uzgodnionym czasie,
 • koszty dostarczenia dokumentu świadczącego o dostawie towaru,
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia
 • koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu.
Incoterm3
Kupujący
 • zakup towaru
 • załadunek w porcie docelowym i wyładunek w porcie macierzystym,
 • fracht,
 • zawiadomienie sprzedającego o dacie i miejscu, w którym towar ma być dostarczony przewoźnikowi,
 • koszty od momentu postawienia towaru do dyspozycji przewoźnika (koszty cła, podatku, koszty formalności celnych, ubezpieczenie i inne opłaty)
 • koszty wynikające z niewyznaczenia przewoźnika, nieprzyjęcia towaru przez przewoźnika,
 • koszty kontroli przedwysyłkowej towaru,
 • koszty uzyskania potrzebnych dokumentów przy imporcie lub tranzycie towaru.
Incoterm5
CPT (Carriage Paid To – Przewóz opłacony do)
Sprzedający dostarcza towary do wskazanego przewoźnika i ponosi koszt transportu do określonego miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty pojawiające się po dostarczeniu towarów do określonego miejsca przeznaczenia. Ryzyko jednak przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarczenie towaru przewoźnikowi,
 • sporządzenie i wysłanie faktury handlowej
 • uzyskanie licencji eksportowej, upoważnień
 • koszty podatku, cła oraz inne opłaty związane z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych,
 • zawiadomienie kupującego o dostarczeniu i powierzeniu towaru przewoźnikowi,
 • zawarcie umowy przewozu, frachtu, załadunku towaru, a także opłaty za rozładunek w miejscu przeznaczenia,
 • dostarczenie dokumentu transportowego,
 • kontrola jakościowa, mierzenie, ważenie, liczenie,
 • koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu
Incoterm3
Kupujący
 • zakup towaru
 • zawiadomienie sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia,
 • uzyskanie licencji importowej, upoważnień, formalności celnych,
 • opłaty celne, podatki, inne opłaty związane z tranzytem i importem,
 • kontrola przedwysyłkowa towaru,
 • uzyskanie dokumentów potrzebnych przy imporcie lub tranzycie towaru.
Incoterm6
CIP: (Carriage and Insurance Paid To – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do)
Towary uznaje się za dostarczone w momencie przekazania ich pierwszemu przewoźnikowi, natomiast cały transport i ubezpieczenie opłacane są przez sprzedawcę. W porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów. Ryzyko przekazane jest w momencie, gdy towary zostaną przekazane pierwszemu przewoźnikowi.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarczenie towaru przewoźnikowi
 • sporządzenie i wysłanie faktury handlowej
 • uzyskanie licencji eksportowej, upoważnień, koszty podatku, cła, inne opłaty związane z eksportem.
 • zawarcie umowy przewozu towaru do miejsca przeznaczenia i ubezpieczenie
 • wyładunek w miejscu przeznaczenia
 • zawiadomienie kupującego o dostarczeniu towaru przewoźnikowi
 • dostarczenie dokumentu transportowego
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia.
 • koszty opakowania i znakowania.
Incoterm3
Kupujący
 • zakup towaru
 • zawiadomienie sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia,
 • uzyskanie licencji importowej, upoważnień, koszty formalności celnych,
 • koszty związane z towarem od chwili dostarczenia go na statek, które nie są zawarte we frachcie,
 • koszty kontroli przedwysyłkowej towaru,
 • koszty uzyskania dokumentów potrzebnych kupującemu przy imporcie
Incoterm7
DPU: (Delivered at Place Unloaded – Dostarczone do miejsca wyładowane)
Sprzedawca odpowiada za towar aż do czasu jego rozładunku i ponosi wszelkie ryzyko związane z eksportem towaru oraz dostarczeniem go do uzgodnionego miejsca docelowego. Sprzedawca dostarcza towar, a jednocześnie ryzyko i koszty przechodzą na kupującego. DPU jest jedyną regułą Incoterms, która wymaga od sprzedawcy rozładunku towaru w miejscu dostawy.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostawa towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami,
 • rozładowanie towaru
 • udostępnienie kupującemu, na jego koszt, wszystkich dokumentów niezbędnych do przejęcia towaru,
 • pakowanie i znakowanie towarów,
 • informowanie kupującego o sprawach związanych z odbiorem towaru,
 • rozładunek towaru w miejscu dostawy.
Incoterm3
Kupujący
 • przeprowadzenie i opłacenie odprawy importowej,
 • informowanie o wszystkich wymogach bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, punktem załadunku i możliwą datą dostawy w terminie uzgodnionym w umowie.
Incoterm8
DAP: (Delivered at Place – Dostarczone do miejsca)
Sprzedawca pokrywa opłaty związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca docelowego z wyjątkiem opłat importowych i ponosi wszelkie ryzyko aż do momentu, w którym towar jest gotowy do rozładunku przez nabywcę.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarcza fakturę handlową i inne wymagane dokumenty,
 • dostarcza towary gotowe do rozładunku w wyznaczonym miejscu i we wskazanym terminie,
 • ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towarów,
 • zawiera umowę lub organizuje transport towarów we wskazanym miejscu na własny koszt,
 • przeprowadza i pokrywa koszty wszystkich odpraw eksportowych i tranzytowych, pomaga kupującemu w odprawie importowej,
 • waży towar, liczy, pakuje,
 • dostarcza kupującemu dokumenty upoważniające go do przejęcia towaru,
 • nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia.
Incoterm3
Kupujący
 • płaci cenę towaru zgodnie z umową sprzedaży,
 • podejmuje dostawę towaru,
 • akceptuje dokumenty dostarczone przez sprzedawcę (aby móc towar odebrać),
 • przyjmuje odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towarów od momentu ich dostarczenia,
 • przeprowadza odprawę importową, pokrywa jej koszt, a także pomaga sprzedawcy w odprawie eksportowej,
 • informuje sprzedawcę o wyznaczonym porcie / miejscu dostawy, rodzajach środków transportu i dacie dostawy,
 • nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia, ale musi dostarczyć informacje w tym celu na żądanie sprzedającego.
Incoterm9
DDP: (Delivered Duty Paid – Dostarczone cło opłacone)
Reguła ta oznacza najszerszą odpowiedzialność sprzedającego. Określa warunki dostawy, w przypadku których wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę. Sprzedawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z tymi które powstają w kraju odbiorcy.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarcza towar oraz wszelkie potrzebne dokumenty do uzgodnionego przez obie strony miejsca docelowego w wyznaczonym terminie,
 • odpowiednio pakuje i oznakowuje towar,
 • przekazuje kupującemu wszelkie informacje/ dokumenty wymagane do umożliwienia kupującemu odbioru towarów.
Incoterm3
Kupujący
 • odbiera towar,
 • nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak musi przekazać sprzedawcy informacje potrzebne do uzyskania ubezpieczenia,
 • jest zobowiązany pomóc sprzedającemu w pozyskaniu dokumentacji związanej z importem, eksportem, tranzytem,
 • jeśli obie strony ustalą, że kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia czasu i miejsca dostawy, to musi z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić o tym sprzedającego.
Incoterm10
FAS: (Free Alongside Ship – Dostarczone wzdłuż burty statku)
Odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Sprzedający odpowiada za dopełnienie formalności związanych z wywozem. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarcza towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami,
 • dostarcza towary wzdłuż burty statku zgodnie z podanym wcześniej terminem i we wskazanym przez kupującego porcie,
 • informuje kupującego o dostarczeniu towarów,
 • na swój koszt dostarcza dokument potwierdzający dostarczenie towaru kupującemu,
 • udziela pomocy kupującemu, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie tranzycie,
 • opakowanie i oznakowanie towarów,
 • przestrzega wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z transportem aż do dostawy towarów kupującemu.
Incoterm3
Kupujący
 • zawiera umowę przewozu z określonego portu statku,
 • udziela pomocy sprzedającemu, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie,
 • musi powiadomić sprzedawcę o wszelkich wymogach bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, punktem załadunku i ewentualnym terminie dostawy w uzgodnionym w umowie terminie.
Incoterm11
FOB: (Free On Board – Dostarczony na statek) statku)
Odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie przekroczenia burty statku przez towar. Do tego momentu sprzedający ponosi też wszystkie koszty załadunku i ryzyko. Sprzedający musi dopełnić formalności związane z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego. Jeżeli nie chodzi o transport morski, strony powinny stosować FCA.
Incoterm2
Sprzedający
 • dostarcza towar i fakturę,
 • umożliwia i pomaga w uzyskaniu dokumentu przewozowego,
 • wyznacza osobę odpowiedzialną za załadunek towaru do pojazdu nabywcy towaru,
 • odpowiada za przygotowanie towaru do załadunku,
 • dostosowuje towar na eksport oraz ponosi ryzyko i koszty, które się z tym wiążą.
Incoterm3
Kupujący
 • formalności związane z importem towarów oraz ich transportem,
 • ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru,
 • zawarcie umowy o przewóz,
 • formalności tranzytowe i dostosowanie towaru do importu,
 • zlecanie transportu,
 • przyjęcie dostawy towaru w uzgodnionym wcześniej w umowie miejscu.
Incoterm12
CFR: (Cost and Freight – Koszt i fracht) statku)
Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt dostawy i frachtu do wskazanego miejsca, ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem, jak również koszty dodatkowe pojawiające się po chwili dostawy przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związane z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.
Incoterm2
Sprzedający
 • załadunku w miejscu rozpoczęcia transportu,
 • opłat celnych w kraju, w którym rozpoczyna się transport,
 • transportu towarów do portu,
 • opłat portowych w porcie rozpoczęcia transportu,
 • podatku w kraju wytworzenia produktu,
 • opakowania towaru,
 • kontroli jakości towaru, zważenia, zmierzenia i liczenia towaru,
 • dostarczenia dokumentu transportowego wystawionego na docelowy port przeznaczenia towaru oraz jego kopii elektronicznej,
 • ryzyko do momentu przekroczenia przez towar burty statku.
Incoterm3
Kupujący
 • opłat w porcie macierzystym,
 • ubezpieczenia podczas transportu,
 • transportu od portu macierzystego do siedziby,
 • rozładunku w porcie macierzystym,
 • opłat celnych w kraju docelowym,
 • podatków w kraju docelowym,
 • zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru oraz porcie przeznaczenia,
 • uzyskania licencji importowej niezbędnej do transakcji oraz koszty działań celno-importowych,
 • kontroli przedwysyłkowej towaru o ile nie jest ona wymagana w kraju rozpoczęcia transportu.
Incoterm13
CIF: (Cost Insurance and Freight – Koszt ubezpieczenie i fracht)
Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek. Sprzedający ponosi koszty dostawy i frachtu do wskazanego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty i uszkodzenia tak samo jak w CFR. Sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związane z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.
Incoterm2
Sprzedający
 • jest zobowiązany zawrzeć umowę przewozu towarów do oznaczonego portu przewozu na swój koszt,
 • zawiera i opłaca koszty umowy frachtowej,
 • odpowiada za załadunek towarów na statek,
 • jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia i dostarczenie jej do kupującego,
 • jest odpowiedzialny za dokonanie odprawy eksportowej i poniesienie związanych z tym kosztów.
Incoterm3
Kupujący
 • jest odpowiedzialny za uszkodzenie towaru oraz kradzież, po tym jak towar zostanie załadowany na statek
 • zobowiązany do poniesienia kosztów wymaganych przy uzyskaniu świadectwa pochodzenia, dokumentów konsularnych oraz importowych opłat celnych,
 • informuje sprzedawcę o wyznaczonym porcie, nazwie statku i terminie dostawy,
 • organizuje odprawę importową i ponosi związane z tym koszty,
 • pozyskuje dokumenty lub przekazy elektroniczne, potrzebne kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.